Användarvilkor

1. Nyckelbegrepp

”Uppdragsgivare” vårdgivare och andra institutioner som erbjuder lediga uppdrag inom hälso- och sjukvården.

”Uppdragstagare” konsulter med egna bolag och lönetagare som är intresserade av att arbeta inom hälso- och sjukvården.

”Uppdragsförfrågningar”

”Uppdragets värde” Antalet timmar på uppdraget multiplicerat med den ersättning som uppdragsgivaren erbjuder.

2. Användarvillkor

Denna sida innehåller användarvillkoren (”villkor”) som reglerar åtkomsten eller användningen av webbplatser, applikationer, innehåll, produkter och tjänster (”tjänsterna”) som tillhandahålls av Cura Connect AB, (org nr 559076-3735). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN ELLER TJÄNSTEN SÅ SAMTYCKER ANVÄNDAREN TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN, oavsett om du blir en registrerad användare eller inte. Dessa villkor styr således användarens tillgång till och användning av webbplatsen, applikationen och tjänsten och utgör ett bindande juridiskt avtal mellan användaren och Cura Connect AB.

Dessutom kan vissa delar av webbplatsen, applikationen eller tillgång till eller användning av tjänsten ha olika villkor, vilket kräver att användaren håller med och accepterar ytterligare villkor. Om det finns en konflikt mellan reglerna och villkoren som angetts för en specifik del av webbplatsen, applikationen eller tjänsten har de sistnämnda villkoren företräde i förhållande till användarens användning av eller tillgång till denna del av webbplatsen, applikationen eller tjänsten. Om användaren inte accepterar dessa villkor, har användaren ingen rätt att få information från eller på annat sätt fortsätta att använda webbplatsen, applikationen eller tjänsten. Webbplatsen, applikationen och tjänsten omfattar en onlineplattfrom där uppdragsgivare kan skapa uppdrag och boka upp uppdragstagare direkt via plattformen. Användare förstår och godkänner att Cura Connect inte är part i avtal som ingås mellan uppdragstagare och uppdragsgivare. Uppdragsgivare är själva är ansvariga för innehållet i uppdragsförfrågningar som skickas via Cura Connect. Uppdragsgivare ansvarar även själva för att kontrollera om uppdragstagare är behörig att ta uppdraget.

3. Modifiering

Cura Connect förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning modifiera webbplatsen, applikationen, tjänsten eller ändra dessa villkor, inklusive serviceavgifter. Förändring av villkoren läggs upp på webbplatsen eller meddelas på annat sätt. Genom fortsatt användning av webbplatsen, applikationen eller tjänsten efter ändring eller uppdatering av villkoren så samtycker användaren till att vara bunden av de ändrade villkoren.

4. Behörighet

Webbplatsen, applikationen och tjänsten är avsedd att endast användas av personer som har behörighet att för uppdragsgivares räkning rekrytera och teckna konsultavtal, legitimerade läkare, legitimerade sjuksköterskor och Socionomer. Användare förstår och försäkrar att personuppgifter, behörigheter och andra uppgifter som registreras hos Cura Connect är riktiga. Användaren är även en skyldighet att hålla uppgifterna uppdaterade.

5. Hur webbplatsen, applikationen och tjänsten fungerar

Webbplatsen, applikationen och tjänsten kan användas för att underlätta för uppdragsgivare att hitta uppdragstagare, skicka uppdragsförfrågningar samt betala för uppdraget. För att få tillgång till tjänsten måste uppdragsgivare och uppdragstagare registrera sig och skapa ett Cura Connect-konto. Som nämnts ovan tillhandahåller Cura Connect en onlineplattform eller en marknadsplats med tillhörande teknik som möjliggör för uppdragsgivare och uppdragstagare att mötas online och sluta avtal med varandra. Om inget annat uttryckligen anges på Cura Connects plattform är Cura Connects ansvar begränsat till att underlätta tillgången till webbplatsen, applikationen och tjänsten. Tjänsten är tillgänglig dyngnet runt. Tjänsten är under beta-stadiet och eventuella fel, driftbrott eller störningar kan uppstå. Användare har ingen rätt att begära ersättning på grund av eventuella fel, driftbrott eller störningar.

6. Registrering och konto

För att få tillgång till funktionerna i tjänsten måste uppdragsgivare och uppdragstagare registrera sig och skapa ett Cura Connect-konto. Användarkontot som skapas baseras dels på personlig information som användaren lämnar, dels på information som inhämtas från tredje part. Användaren samtycker till att tillhandhålla korrekt, aktuell och fullstädning information. Cura Connect förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta användarens Cura Connect-konto och användarens tillgång till webbplatsen, applikationen eller tjänsten om den information som användaren har angett under registreringsprocessen eller senare visar sig felaktig, inaktuell eller ofullständig. Användare är ansvarig för att hålla sitt lösenord skyddat. Användaren samtycker till att inte lämna ut lösenordet till någon tredje part och tar fullt ansvar för aktiviteter eller åtgärder som sker inom ramen av dennes konto. Användaren kommer omedelbart meddela Cura Connect om eventuell otillåten användning av dennes Cura Connect-konto.

7. Serviceavgift och betalningsvillkor

Cura Connect tar som ersättning för användningen av tjänsten ut en serviceavgift för varje förmedlat uppdrag. Serviceavgiften är mellan 5-8 procent beroende på om uppdragstagaren går som underkonsult eller lönetagare och dras av från uppdragets värde innan det betalas ut till uppdragstagarens bankkonto. Ersättningsnivåerna bestäms av uppdragsgivare och uppdragstagare själva.

Betalningsvillkoren för Cura Connects fakturor är 15 dagar om inget annat anges på respektive faktura och betalning ska ske via bankgiro eller plusgiro. Fakturor skickade från uppdragstagare ska ha en faktureringstid på minst 20 dagar.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta om 8 %.

8. Personlig integritet

Personuppgifter som samlas in i Cura Connects databas genom registrering behandlas i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204). Uppgifterna används för kontroll av uppdragstagarens behörighet och kompetens. Vid begäran kan information komma att lämnas ut till uppdragsgivare. Information delas inte ut till annan tredje part utan användarens samtycke.

9. Ansvarsbegränsning

Cura Connect ansvarar inte för skador som direkt eller indirekt orsakas av händelser som står utanför bolagets kontroll, såsom krig, strejk, väderförhållanden, störningar i kommunikationer eller liknande.

10. Tvistelösning

En eventuell tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol.